Homeopathie

Homeopathie na 1-1-2014

Alle homeopathische diergeneesmiddelen zijn op dit moment middels de lijst van homeopathische diergeneesmiddelen 1993 uitgezonderd van registratie. Dit betreft een statische lijst waar geen wijzigingen of toevoegingen aan gepleegd zijn sinds 1993.
In de Nota Diergeneesmiddelen is daarom opgenomen dat het voorgenomen beleid is om de huidige "statische" lijst voor homeopathische middelen af te schaffen en om vervolgens de middelen die op die lijst staan (vereenvoudigd) te laten registreren.
Aan het voorgenomen beleid wordt onder de Wet Dieren invulling gegeven. De lijst zal verdwijnen en alle homeopathische diergeneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn, zullen geregistreerd moeten gaan worden. Hiertoe is dit beoordelingskader opgesteld.

Om toelating op de markt te kunnen behouden dient een aanvraag voor toelating van een homeopathisch diergeneesmiddel voor 1 januari 2014 ingediend te worden.

Op dit moment (25-11-2013)  is het zo dat ALLE homeopathische middelen waar geen registratie wordt ingediend per 1-1-2014 niet meer verhandeld mogen worden. Er komt geen uitverkoop termijn voor de nog in de handel zijnde producten.

Uiteraard zijn wij achter de schermen hard bezig de Agrapharm Homeopathische lijn te registreren. Net als bij mensen is het mogelijk om bij dieren homeopathie als geneeswijze toe te passen. De homeopathie moet gezien worden als een aanvulling op de reguliere (= gangbare) diergeneeskunde.

************

Niet iedere klacht van een dier is geschikt voor een homeopathische behandeling. Klachten die in het algemeen succesvol met homeopathie behandeld kunnen worden zijn: klachten van het bewegingsapparaat, huidklachten, gedragsproblemen, klachten van het maag-darmkanaal, urinewegaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen. De basis van de klassieke homeopathie als geneeswijze is gelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij ontdekte dat in principe alle stoffen een geneeskrachtige werking hebben. De werking van een stof wordt versterkt door de stof op een speciale wijze te verdunnen en gelijkertijd te schudden. Dit proces wordt potentieren genoemd. De verschillende sterktes van homeopathische middelen die hierbij ontstaan worden potenties genoemd. Er bestaan D-potenties, C-potenties, K-potenties en L potenties, ieder met hun eigen verdunningsstap.

In de homeopathie wordt ieder organisme, mens of dier, gezien als een samenhangend geheel. Als een dier ziek is, is er sprake van een verstoring van het hele organisme en niet alleen van het lichaamsdeel met klachten. Bij de behandeling wordt dan ook het dier als geheel behandeld. Om het juiste geneesmiddel voor het dier te vinden, wordt niet alleen naar de klachten gekeken, maar ook naar andere eigenschappen, zoals eten, drinken en slapen. Vervolgens kan gezocht worden naar het homeopathisch geneesmiddel dat het beste bij het beeld past.
Homeopathie is een actieve/reactieve geneeskunde; het dier reageert zelf en brengt zijn eigen genezing teweeg. De regels voor het correct toepassen van de homeopathische diergeneesmiddelen zijn:
- Goede diagnose
- Goede kennis van de voeding en stressomstandigheden
- Keuze van het geneesmiddel
- Vroegtijdige behandeling van acute infecties (bv. Bij mastitis)

Dankzij het gebruik van homeopathische complexen (meerdere stoffen) wordt het probleem in zijn totaliteit behandeld.
De toepassing van homeopathie heeft de volgende voordelen:
- Geen residuen in het vlees
- Geen wachttijd voor vlees en melk
- Niet giftig voor het dier
- Geen verontreiniging van het milieu
- Geen ongewenste bijwerkingen
- Geen gewenningsrisico bij bacteriën en virussen
- Minder stress
- Welbehagen van de dieren; deblokkeren en stimuleren van het immunitair systeem

Definitie
De definitie van een homeopathisch diergeneesmiddel is:
- elk geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dat volgens een in de Europese Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, in de thans in de lidstaten officieel gebruikte farmacopees beschreven homeopathisch fabricageproce  wordt verkregen uit homeopathische grondstoffen genoemde substanties.
Een homeopathisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik kan verscheidene werkzame bestanddelen bevatten.

Bereidingsmethode
Homeopathische bereidingsmethodes staan beschreven in de Europese Farmacopee, de Franse Farmacopee en in het Homeopatishe ArzneiBuch (HAB), wat een deel is van de officiele inationale farmacopee van Duitsland. Een homeopathisch product wordt gewoonlijk aangeduid door de wetenschappelijke naam voor de grondstof, waarbij de homeopathische verdunningsgraad of potentie wordt vermeld met de volgende symbolen:
- verdunningsmethode in stappen van 1 op 10 (decimaal); aangeduid als D , DH , of als X
- verdunningsmethode in stappen van 1 op 100 (centesimaal); aangeduid als C of als CH
- specifieke verdunningsmethode met stappen van 1:50.000; aangeduid als LM
- oertincturen volgens de Duitse HAB-bereiding; aangeduid als Ø
- moedertincturen volgens de Franse bereiding; aangeduid als MT (of als TM: teinture-me)
- verdunningsmethode met continue verdunning; aangeduid als K
 
Uitgangsmateriaal
Ruwe materialen voor de productie van homeopathische producten kunnen zowel van natuurlijke als van synthetische oorsprong zijn. Ruwe materialen afkomstig uit plantaardige of dierlijke oorsprong kunnen vers verwerkt worden, maar ook in gedroogde vorm. Vers plantenmateriaal wordt verwerkt in ethanol tot een oer- of moedertinctuur.
Voor uitgangsstoffen die gemaakt worden uit plantaardige of dierlijke stoffen, geldt de oer- of moedertinctuur als de homeopathische uitgangsstof (in Europa aangeduid met de Engelse term homeopathic stock). Wanneer de grondstof een chemische stof is, of een mineraal, geldt de chemische stof of het mineraal zelf als de oerstock, dus als de start voor de homeopathische bereiding.
Voorbeelden van deze verschillende homeopathische grondstoffen zijn:
- Plant: Calendula officinalis (Goudsbloem)
- Dierlijk: Apis mellifera (honingbij)
- Chemisch: Natrium chloricum (NaCl, keukenzout)
- Mineraal: Quarz
 

Potentiering (homeopathisch verdunnen)

Homeopathische verdunningen of verwrijvingen worden gemaakt uit homeopathische grondstoffen door middel van potentiëring methodes die beschreven staan in een homeopathische farmacopee. Hierbij worden de oplossingen steeds weer achtereenvolgens verder verdund. Het aantal verdunningsstappen komt tot uitdrukking in het getal in de potentie: D3 / 3DH / 3X betekent driemaal een decimale verdunningstap (1 op 10); C8 / 8CH betekent achtmaal achtereenvolgens verdunnen in een centesimale stap van 1 op 100).